Students


Jian Gao

Email: gaojian@cemps.ac.cn

2014-Now: Insititue of Plant Physiology & Ecology, CAS

2010-2014: B.Sc. Nanjing University


Fu-xiang Wang

Email : fxwang2015@cemps.ac.cn

2015-Now: Insititue of Plant Physiology & Ecology, CAS

2011-2015: B.Sc. Shandong Agricultural University


Ke Zhang

Email : 953812543@qq.com

2015-now: ShanghaiTech University

2011-2015: B.Sc. QingDao University


Zhou-geng Xu

Email : zgxu2016@cemps.ac.cn

2016-Now: Institute of Plant Physiology & Ecology, CAS

2012-2016: B.Sc. Zhejiang A&F univiersity


Lian-yu Wu

Email: wuly@shanghaitech.edu.cn

2016-Now: ShanghaiTech Univiersity

2012-2016: B.Sc. Shandong Agricultural Univiersity


Xiao-li Liu

Email : liuxl1@shanghaitech.edu.cn

2017-Now: ShanghaiTech University

2013-2017: B.Sc. Shandong Agriculture University


Dong Zhai

Email : zhaidong@cemps.ac.cn

2017-Now: Institute of Plant Physiology & Ecology, CAS

2013-2017: B.Sc. Dalian Polytechnic University

Ning Ma

Email : maning@sippe.ac.cn

2019-now: Institute of Plant Physiology & Ecology, CAS

2015-2019: B.Sc. Henan University


Guan-dong Shang

Email: shangguandong@cemps.ac.cn

2018-Now: Institute of Plant Physiology & Ecology, CAS

2014-2018: B.Sc. Nanjing Agriculture University


Bao-liang Zhou

Email : zhoubl@shanghaitech.edu.cn

2018-Now: ShanghaiTech Univiersity

2014-2018: B.Sc. Henan Agricultural University


Yu Chen

Email : chenyu@cemps.ac.cn

2019-now: Institute of Plant Physiology & Ecology, CAS

2015-2019: B.Sc. East China Normal University


Lu-yi zhang

Email : zhangluyi@cemps.ac.cn

2019-now Institute of Plant Physiology & Ecology, CAS

2015-2019: B.Sc. Huazhong Agricultural University


Mu-chun wan

Email: wanmch@shanghaitech.edu.cn

2019-Now: ShanghaiTech University

2015-2019: B.Sc. The Northeast Agriculture University


Ren-yu liao

Email : liaorenyu@cemps.ac.cn

2020-Now: Insititue of Plant Physiology & Ecology, CAS

2016-2020: B.Sc. Zhejiang University